Prace doktorskie realizowane w systemie bolońskim

System boloński zrewolucjonizował polskie studia wyższe. Dał możliwość wyboru dotyczącego ścieżki kształcenia wyższego. Na podstawie tego systemu funkcjonuje szkolnictwo wyższe w Europie. Tok studiów podzielony jest na trzy etap. Pierwszym etapem jest studia trzyletnie zawodowe, które kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Drugi etap to studia magisterskie, kończące się obroną pracy magisterskiej. Trzeci etap wiąże się z pisaniem pracy doktorskiej.

Nie wszystkie uczelnie i kierunki przyjęły ten model studiów. W przypadku medycyny, psychologii i prawa obowiązuje nadal pięcioletni cykl studiów i nie ma etapu licencjackiego. Wynika to z niemożliwości podzielenia materiału i ważności zawodów w życiu społeczeństwa. System boloński daje studentowi więcej możliwości, może zakończyć studia po trzech latach, pisać magisterkę na innej uczelni, a nawet na innym kierunku.

Niestety nie ma róży bez kolców - w wyniku komercjalizacji studiów, licencjat uchodzi za łatwo dostępny, co niekorzystnie odbija się na poziomie studiów licencjackich. Ich absolwenci mają mniejsze szanse na ciekawą i dobrze płatną pracę. Jeżeli student wybiera pisanie pracy magisterskie z innej specjalizacji niż licencjat, jego wiedza z drugiego kierunku jest mała i nie jest żadnym specjalistą. Studenci zwracają uwagę, że w tym systemie konieczne jest dwukrotnie bronienie pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).

Trzecim etapem, najmniej kontrowersyjnym etapem jest pisanie pracy doktorskiej. Studia doktoranckie i prace doktorskie rządzą się swoimi prawami i wymagają przeprowadzenia badań naukowych. Z chwilą podpisania deklaracji bolońskiej Polska stała się członkiem European Higher Education Area (EHEA). Stopień doktora może być przyznany osobie posiadającej tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, która zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej oraz przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.

Warto wiedzieć, że na bazie tej deklaracji opiera się również system punktów ECTS umożliwiający zagraniczną wymianę studentów w ramach uczelni objętych programem LLP Socrates-Erasmus.